ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: XI.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor - pełnomocnik ds. zieleni miejskiej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Gubinie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: stanowisko samodzielne

Data udostępnienia: 2019-03-08

Ogłoszono dnia: 2019-03-08 przez Barbara Zygadło

Termin składania dokumentów: 2019-03-22 00:00:00

Nr ogłoszenia: XI.2019

Id ogłoszenia: inspektor - pełnomocnik ds. zieleni miejskiej

Zlecający: Burmistrz Miasta Gubina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie wyższe z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa ze specjalnością kształtowania terenów zieleni lub pokrewne,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu:
Kodeksu postępowania administracyjnego z 14.06.1960r. (Dz.U.z 2018r. poz.2096),
ustawy Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001r.  Dział II i VII (Dz.U. z 2018 poz.1614),
ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2018 poz.799)
ustawy o samorządzie gminnym z 8.03.1990 (Dz.U. z 2018 poz. 994).
7) co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach związanych z projektowaniem, utrzymaniem i pielęgnacją zieleni,
8) znajomość zasad kształtowania zieleni miejskiej i architektury krajobrazu przyrodniczego,
9) znajomość zagadnień z  zakresu nasadzeń terenów w warunkach miejskich,
10) znajomość sztuki ogrodowej,
11) znajomość terenów zielonych miasta Gubina.
b. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność,
2) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
3) umiejętność obsługi komputera ( program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych).
4) prawo jazdy kat.B
      predyspozycje osobowościowe:
1) wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
2) odporność na stres,
3) dynamika i aktywność działania,
4) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia.
5) gotowość podnoszenia kwalifikacji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika należeć będzie w szczególności:
1) opracowywanie strategii w zakresie rozwoju i utrzymania zieleni miejskiej i małej architektury,
2) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wycinki drzew,
3) planowanie nasadzeń oraz wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni miejskiej z uwzględnieniem elementów małej architektury,
4) nadzorowanie prac planistycznych, projektowych i wykonawczych w zakresie kształtowania terenów zieleni miejskiej,
5) nadzorowanie oraz aktualizacja inwentaryzacji ilościowo-jakościowej terenów zieleni miejskiej,
6) kontrola wykonywania usług w zakresie utrzymywania zieleni miejskiej, utrzymywania zieleni w pasach dróg gminnych oraz utrzymania elementów małej architektury,
7) koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych i renowacyjnych zieleni miejskiej,
8) prowadzenie ewidencji rezerwatów, obszarów chronionych oraz pomników przyrody,
9) prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni miejskiej i małej architektury na tych terenach,
10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie ochrony i utrzymania zieleni miejskiej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Piastowskiej 24 w Gubinie. Planowane zatrudnienie z dniem 01.04.2019r.
    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gubinie w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu
     poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) przedłożenie koncepcji zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Batalionów Chłopskich i  Generała Sikorskiego w zakresie ciągów komunikacyjnych, małej architektury i nasadzeń  (drzewa, krzewy, kwiaty) - mapa terenu do pobrania w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej pokój nr 104

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-22 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko inspektora - pełnomocnika ds. zieleni miejskiej".
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 lub drogą pocztową do dnia 22 marca 2019r., decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego,
 

VII. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Inspektor – Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Gubinie:
        Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję,
        że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gubina, ul.Piastowska 24,66-620 Gubin,
2) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych  – iod@gubin.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
    prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją
    kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
    przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) obowiązek podania danych osobowych oraz ich zakres wynika z  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.  
    z 2018r. poz. 1260)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Zygadło Data wytworzenia informacji: 2019-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Zygadło Data wprowadzenia do BIP 2019-03-08 11:46:52
Wprowadził informację do BIP: Barbara Zygadło Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 11:47:00
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Zygadło Data ostatniej zmiany: 2019-04-11 13:38:52
Artykuł był wyświetlony: 274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu