ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: VIII.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: strażnika Straży Miejskiej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Gubinie

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2019-02-11

Ogłoszono dnia: 2019-02-11 przez Barbara Zygadło

Termin składania dokumentów: 2019-03-08 00:00:00

Nr ogłoszenia: VIII.2019

Id ogłoszenia: strażnik miejski

Zlecający: Burmistrz Miasta Gubina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) ukończone 21 lat,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) wykształcenie minimum średnie - preferowane wykształcenie wyższe
5) nienaganna opinia,
6) posiadanie sprawności fizycznej i psychicznej,
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie
      popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) posiadanie prawa jazdy kat B,
9) uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).
10) znajomość obsługi komputera oraz pakietów biurowych,
11) posiadanie trzyletniego  stażu pracy  (preferowane doświadczenie w służbach mundurowych np.   Straż Gminna/Miejska, Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Straż Pożarna,).
12) podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o strażach gminnych,  j.t  (Dz. U.2013.1383, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  j.t  ( Dz.U. 2013.1399, z późn. zm.),
- Uchwała nr XXXVII.231.2017 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada  2017 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym   j.t  (Dz.U.2012.1137, z późn. zm.),
b. Wymagania dodatkowe:
1) preferowany ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
2) znajomość topografii miasta Gubin,
3) posiadanie umiejętności podejmowania trudnych i szybkich decyzji, umiejętność podporządkowania
      się szczególnej dyscyplinie służbowej,
4) odporność na stres,
5) obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość,
6) rzetelność, dokładność, komunikatywność.
7) znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
8) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
9) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań,
10) dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony przez  Komendanta Straży Miejskiej w Gubinie. Do obowiązków strażnika SM w szczególności będzie należało:
- ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy  i ich otoczenia,
- kontrola prawidłowości oznakowania ulic i posesji, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
- podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności działania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości oraz prawidłowości prowadzonych prac remontowo – budowlanych,
- egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów na terenie Gubina,
- egzekwowanie należytego stanu sanitarno – higienicznego na terenie targowisk, trudniących się handlem okrężnym, obwoźnym i obnośnym,
- podejmowanie działań ograniczających zjawiska niszczenia środowiska naturalnego
z uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, kompleksów leśno – parkowych, zanieczyszczania wód i tworzenia tzw. dzikich wysypisk,
- egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z mocy ustaw oraz uchwał i zarządzeń organów samorządowych,
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom potrzebującym natychmiastowej pomocy lekarskiej,
- zawiadamianie Policji o przestępstwach i wykroczeniach, ściganie których nie należy do zakresu obowiązków ustawowych Straży Miejskiej,
- informowanie właściwych służb i instytucji o zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzi
oraz zabezpieczanie w miarę możliwości miejsc tych zdarzeń,
- przygotowanie pojazdu służbowego do eksploatacji, kierowanie pojazdem zgodnie
z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- konwojowanie wartości pieniężnych i dokumentów dla potrzeb gminy,
- obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń przy wykorzystaniu monitoringu miejskiego  na terenie miasta Gubina.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca patrolowa na terenie miasta Gubina oraz praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Piastowskiej 24 w Gubinie, stanowisko zlokalizowane na piętrze budynku; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów);  umowa na czas nieokreślony po przepracowaniu 12 miesięcy i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu po ukończeniu przeszkolenia podstawowego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3) kserokopia dowodu osobistego oraz prawa jazdy,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) kwestionariusz osobowy kandydata dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym przystąpienie do testów sprawnościowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-08 00:00:00
b. Sposób:
 Wymagane dokumenty winne być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Gubinie".
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 lub drogą pocztową do dnia 08 marca 2019r. (decyduje data stempla pocztowego), oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia,
      przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru
Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o
      miejscu i terminie rekrutacji.
Wyłoniony kandydat zobowiązany będzie poddać się szczegółowym badaniom lekarskim, ogólnym i
      psychologicznym wynikającym z ustawy o strażach gminnych - art. 24 a ( j.t.Dz.U. z 2016 poz 706).
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz U. z.2018 poz. 1260)
      rozszerzony o test sprawności fizycznej.
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW
do Straży Miejskiej w Gubinie
(dotyczy kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudniani na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.)
I. Test sprawności fizycznej kandydatów do pracy w Straży Miejskiej w Gubinie
Tabela Nr 1 –  wymagania dla mężczyzn.
Lp.
Ćwiczenia
Jm.
Oceny
3
4
5
1.
Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem – czas 30 sekund
ilość
19
24
29
2.
Bieg na dystansie 1000 m
Zaliczenie-ustalić dolną granice czasową
3,28
3,05
3.
Bieg po kopercie
sekunda
30,4
28.6
26,8
4.
Bieg wahadłowy 10 x 10
sekunda
31,8
30,5
29,0
Tabela Nr 2 – wymagania dla kobiet.
Lp.
Ćwiczenia
Jm.
Oceny
3
4
5
1.
Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem – czas 30 sekund
ilość
18
22
25
2.
Bieg na dystansie 800 m.
Zaliczenie-ustalić dolną granice czasową
3,28
3,05
3.
Bieg po kopercie
sekunda
31,5
30,0
28,5
4.
Bieg wahadłowy 5 x 10
sekunda
16,0
15,0
14,0
II.        Formalne wymogi postępowania w trakcie przeprowadzania prób sprawnościowych:
a) warunkiem przystąpienia przez kandydata do testu sprawnościowego jest przedstawienie
przed rozpoczęciem ww. testu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
b) test sprawności fizycznej prowadzony jest obowiązkowo pod nadzorem medycznym,
c) kandydaci wykonują próby w ubiorze sportowym,
d) kolejność prób należy prowadzić zgodnie z opisem,
e) test jest jednakowy dla wszystkich zdających bez względu na posiadany wiek i obejmuje cztery próby testowe,
f) rozpoczęcie prób należy poprzedzić kilkuminutowa rozgrzewka, którą kandydat przeprowadza pod kierunkiem egzaminatora, a w miarę potrzeb dodatkowo jeszcze indywidualnie,
g) miejscem przeprowadzenia prób jest sala gimnastyczna oraz stadion sportowy.
 
 
III.      Opis prób sprawnościowych:
1. Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem – czas 30 sek.
Na komendę „gotów" kandydat(ka) przyjmuje pozycję leżąc tyłem z rękami splecionymi
na karku, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kata prostego), w rozkroku, a stopy przytrzymywane przez współćwiczącego lub oparte o szczeble drabinki. Na komendę „ćwicz” wykonuje skłon wprzód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej. Oceniający głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia  zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami
i ramionami powierzchni materaca”, oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.
2. Bieg na dystansie: 1000 m (mężczyźni), na 800 m (kobiety).
Bieg na dystansie 1000 m (mężczyźni), 800 m (kobiety) przeprowadza się na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków
i wzniesień terenowych), seriami (grupami) na czas, grupa nie powinna przekraczać 10 kandydatow(ek). Na komendę „Start” kandydaci(tki) rozpoczynają bieg. Czas mierzy się
z dokładnością do 0,01 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety przez ostatniego kandydata(kę).
3. Bieg po kopercie
Bieg „po kopercie” przeprowadza się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3x5 m i środek prostokąta E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Na komendę „Start” kandydat(ka) rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem (po każdym przebiegnięciu krótszego odcinka - 3 m należy pokonać odcinek dłuższy, obiegając środkową chorągiewkę E), omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega się trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje jednokrotne powtórzenie próby. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy.
4. Bieg wahadłowy (mężczyźni 10 x 10 m, kobiety 5 x 10 m).
Bieg wahadłowy przeprowadza się na odcinku 10 m oznaczonym dwiema „chorągiewkami”
o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Na komendę „Start” kandydat(ka) rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej „chorągiewki”, obiega ją, wraca do „chorągiewki” na linii startu, obiega ją i pokonuje trasę pięciokrotnie (mężczyźni) dwukrotnie (kobiety). Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Zygadło Data wytworzenia informacji: 2019-02-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Zygadło Data wprowadzenia do BIP 2019-02-11 09:05:18
Wprowadził informację do BIP: Barbara Zygadło Data udostępnienia informacji: 2019-02-11 09:05:32
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Zygadło Data ostatniej zmiany: 2019-04-11 13:43:38
Artykuł był wyświetlony: 190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu