ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/10/18

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy GDK

Miejsce pracy: Gubiński Dom Kultury

Wymiar etatu: 3/4

Ilość etatów: 1

Wydział: Gubiński Dom Kultury

Data udostępnienia: 2018-10-03

Ogłoszono dnia: 2018-10-03 przez Janusz Gajda

Termin składania dokumentów: 2018-10-19 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/10/18

Zlecający: Dyrektor Gubińskiego Domu Kultury

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydat powinien spełniać zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 25 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 2013 r. poz. 885 ze zm.) następujące wymagania:
1. Posiadać obywatelstwo polskie;
2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;
5. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
a. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
d. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
6. Znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych (dział I rozdz. 3, dział V), ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;
 
Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór:
1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet), programów księgowych (np. STREAMSOFT PC BIZNES, PŁATNIK i in.) oraz sprzętu biurowego;
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej;
3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy;
5. Umiejętność organizacji pracy;
6. Dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność i odporność na stres.
7. Wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
1. Prowadzenie rachunkowości Gubińskiego Domu Kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;
3. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury sprawozdań kwartalnych o realizacji planu finansowego;
4. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków oraz współpraca z Dyrektorem przy ustalaniu planu finansowego instytucji kultury;
5. Naliczania wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;
6. Nadzorowanie, przygotowanie i realizacja umów o pracę i umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 8. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych, środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9. Opracowanie dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury;
10. Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury;
11. Obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji tego podatku;
12. Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji tego podatku;
13. Obsługa programu przeznaczonego do sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji do ZUS i Urzędu Skarbowego;
14. Rozliczanie pozyskanych środków finansowych (w tym unijnych) na cele statutowe Gubińskiego Domu Kultury;
15. Prowadzenie kadr.
16. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do obowiązków Głównego Księgowego.

V. Wymagane dokumenty:

1. CV;
2. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty);
3. List motywacyjny;
4. Kserokopie świadectw pracy;
5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
7. Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
9. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na wskazanym stanowisku (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy);
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w materiałach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-19 14:00:00
b. Sposób:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres GDK  w, ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY”
do dnia 19.10.2018 r. do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu).
Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 ze zm.)

VII. Informacje dodatkowe:

  • Po upływie terminu składania dokumentów do GDK,  nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora GDK. Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub korespondencyjnie)
  • Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej www.gdk24.pl, bip.gubin.pl oraz  na tablicy informacyjnej w siedzibie Gubińskiego Domu Kultury.
  • Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni po upływie składania ofert;
  • Komisja wyłoni kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Gubińskiego Domu Kultury. Kandydat zostanie zaproponowany Dyrektorowi GDK, który podejmie ostateczną decyzję w zakresie zatrudnienia;
  • Zatrudnienie nastąpi z dniem 1.11.2018 r.
  • Wymiar czasu pracy : 3/4 etatu na stanowisku Główny Księgowy GDK
  • Dyrektor Gubińskiego Domu Kultury może na każdym etapie unieważnić postępowanie naboru bez podania przyczyn.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Gajda Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Gajda Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 16:38:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 16:39:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-03 16:39:34
Artykuł był wyświetlony: 584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu