ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: XXV.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Gubinie

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

Data udostępnienia: 2018-06-13

Ogłoszono dnia: 2018-06-13 przez Barbara Zygadło

Termin składania dokumentów: 2018-06-25 00:00:00

Nr ogłoszenia: XXV.2018

Zlecający: Burmistrz Miasta Gubina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 poz.994),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ),
7) umiejętność obsługi komputera (program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych)
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań,
3) dyspozycyjność,
4) preferowane doświadczenie w pracy w administracji

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udzielanie petentom Urzędu wszelkich informacji dotyczących procedury załatwiania spraw urzędowych,
2) udzielanie petentom Urzędu pomocy w wypełnianiu urzędowych podań, wniosków i formularzy,
3) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Urzędu, rozdzielanie jej według dekretacji Burmistrza, zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy,
4) wydawanie wszelkich urzędowych druków i formularzy,
5) przygotowywanie do wysłania urzędowej korespondencji poszczególnych Wydziałów,
6) prowadzenie obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
6) dbałość o estetykę tablic informacyjnych przed i wewnątrz Urzędu,
7) elektroniczne przygotowywanie dokumentów do umieszczenia ich w Urzędowym Biuletynie Informacji Publicznej,
8) prowadzenie korespondencji w zakresie udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych osobowych,
9) prowadzenie bieżącej korespondencji Wydziału.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul.Piastowskiej 24 w Gubinie, stanowisko zlokalizowane na parterze budynku; stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów); praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) kwestionariusz osobowy kandydata,
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-25 00:00:00
b. Sposób:
 wymagane dokumenty winne być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich"
c. Miejsce:
oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 lub drogą pocztową do dnia 25 czerwca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego), oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane,

VII. Informacje dodatkowe:

kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Zygadło Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Zygadło Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 13:00:20
Wprowadził informację do BIP: Barbara Zygadło Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 13:00:32
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-07-04 16:05:30
Artykuł był wyświetlony: 1390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu