ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: XXIII.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Gubinie

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2018-06-13

Ogłoszono dnia: 2018-06-13 przez Barbara Zygadło

Termin składania dokumentów: 2018-06-24 00:00:00

Nr ogłoszenia: XXIII.2018

Id ogłoszenia: podinspektor FN

Zlecający: Burmistrz Miasta Gubina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe o preferowanym kierunku: finanse, rachunkowość, zarządzanie
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 poz.994),
- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opłaty targowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077),
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2018 poz.800) – dział III,
- ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U 2018, poz. 1025),
        - ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2016 poz. 684)   
        7) umiejętność obsługi komputera (program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych)
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań,
3) dyspozycyjność,
4) preferowane doświadczenie w księgowości,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, w tym rozliczanie otrzymanej dotacji,
 2. prowadzenie rozliczania i kontroli dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez inne podmioty w drodze umów lub porozumień,
 3. sporządzanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 4. sprawdzanie sprawozdań budżetowych dotyczących zakładu budżetowego,
 5. bieżące kontrole planu finansowego zakładu budżetowego w zakresie zgodności z uchwałą budżetową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 6. prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego ustalenia wymiaru opłaty targowej,
 7. przygotowywanie decyzji w sprawie ulg w podatkach składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa dotyczących:
 • odraczania terminów płatności,
 • rozkładania na raty,
 • umarzania
 • sporządzanie informacji o udzielonych ulgach stosownie do ustawy o finansach publicznych,
 1. Ewidencja udzielonych ulg w zakresie pomocy publicznej oraz pomocy „de minimis” przedsiębiorcom,
 2. zestawienie na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej danych do sprawozdań okresowych,
 3. prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (księgowanie wpłat, likwidacja nadpłat) oraz ich egzekucja,
 4. inwentaryzacja rozrachunków na koniec każdego roku stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości,
 5. przygotowywanie dokumentacji w celu prowadzenia postępowań spadkowych,
 6. Publikacja danych (sprawozdań, informacji itp.) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie zadań wydziału.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul.Piastowskiej 24 w Gubinie, stanowisko zlokalizowane na I piętrze budynku; stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów); praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) kwestionariusz osobowy kandydata,
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-24 00:00:00
b. Sposób:
wymagane dokumenty winne być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym".
c. Miejsce:
oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 lub drogą pocztową do dnia 24 czerwca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego), oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane

VII. Informacje dodatkowe:

kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Zygadło Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Zygadło Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 12:28:59
Wprowadził informację do BIP: Barbara Zygadło Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 12:30:06
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 15:53:25
Artykuł był wyświetlony: 1030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu