ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: XVI.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent w Wydziale Finansowym

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Gubinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2018-05-09

Ogłoszono dnia: 2018-05-09 przez Edyta Smiejan

Termin składania dokumentów: 2018-05-21 15:30:00

Nr ogłoszenia: XVI.2018

Zlecający: Burmistrz Miasta Gubina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2017 poz.1875 ze zm.),
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.).
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t Dz.U z 2018 poz.800) – dział III
7) wymagany trzyletni staż pracy, preferowane doświadczenie pracy w księgowości.
8) umiejętność obsługi komputera (program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych)
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań,
3) dyspozycyjność,
4) wysoka kultura osobista,
5) umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
6) dynamika i aktywność działania,
7) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej (przypisy i odpisy) w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego  i łącznych zobowiązań pieniężnych dotyczącej osób fizycznych,
 2. przyjmowanie i kontrola deklaracji dotyczących podatku rolnego i leśnego osób prawnych,
 3. prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego i  leśnego dla osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych zgodnie z ustawą  o podatkach i opłatach lokalnych
 5. przygotowywanie decyzji (nakazów) podatkowych ustalających wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, decyzji (nakazu) zmieniających wymiar podatku, decyzji uchylające dotychczasowy wymiar podatku, nakazów płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. przyjmowanie i kontrola złożonych przez podatników informacji o nieruchomościach   i obiektach budowlanych, informacji o gruntach rolnych z ewidencja gruntów i budynków, ewidencją umów na targowisku miejskim, zawiadomieniami o zakończeniu budowy obiektów budowlanych, aktami notarialnymi, umowami najmu oraz innymi dokumentami w sprawie,
 7. prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z Izbą Rolniczą w Zielonej Górze w zakresie udziału w podatku rolnym (sporządzanie i terminowe przekazanie sprawozdań kwartalnych oraz naliczenie i terminowe przekazanie udziału w podatku rolnym).
 8. prowadzenie kontroli podatkowych w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa – bieżące sporządzanie protokołów z czynności sprawdzających,
 9. zestawienie na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej danych do sprawozdań okresowych,
 10. inwentaryzacja rozrachunków na koniec każdego roku stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul.Piastowskiej 24 w Gubinie, stanowisko zlokalizowane na I pietrze budynku; stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów); praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) kwestionariusz osobowy,
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-21 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko referenta w Wydziale Finansowym".
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 lub drogą pocztową do dnia 21 maja 2018r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miejskiego w Gubinie. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Smiejan Data wytworzenia informacji: 2018-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-09 15:48:10
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-05-09 16:07:11
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 15:55:05
Artykuł był wyświetlony: 835 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu