ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 143.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gubinie

Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Gubinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Żłobek Miejski w Gubinie

Data udostępnienia: 2018-04-27

Ogłoszono dnia: 2018-04-27 przez Regina Midzio-Kaczmarek

Termin składania dokumentów: 2018-05-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: 143.2018

Zlecający: Burmistrz Miasta Gubina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
- wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub wykształcenie średnie i 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
- wymagane kwalifikacje: pielęgniarki, położonej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego
lub
- ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,
- znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne,
- nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony  na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzanego przez sąd,
- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
b. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych,
- gotowość do stałego samokształcenia,
- odpowiedzialność, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie działalnością Żłobka Miejskiego  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Statutem Żłobka i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej, uwzględniającej indywidualne potrzeby dziecka,
3) sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
3) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka,
4) właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi Żłobka, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
5) zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie,
6) terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzania sprawozdawczości,
7) budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w Żłobku.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. praca w parterowym budynku przy  ul. Racławickiej 2 w Gubinie.
2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. zatrudnienie od   sierpnia  2018r.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego w Gubinie,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5. kserokopia dowodu osobistego,
6. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność  z oryginałem),
7. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. zaświadczenia o kursach, szkoleniach – potwierdzone przez    kandydata za zgodność z oryginałem),
8. dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu),
9. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku     kierowniczym,
10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
11. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe
12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-18 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Gubinie"
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać  w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 lub drogą pocztową do dnia 18 maja 2018r.(decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane,

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed  podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego  o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 13:52:55
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 13:52:59
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 13:52:59
Artykuł był wyświetlony: 206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu