ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: I.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: strażnika Straży Miejskiej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Gubinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2018-01-05

Ogłoszono dnia: 2018-01-05 przez Krzysztof Dubert

Termin składania dokumentów: 2018-01-19 15:30:00

Nr ogłoszenia: I.2018

Zlecający: Burmistrz Miasta Gubina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
      - obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele        
       innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego   
        przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka
       polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
     - obywatelstwo polskie,
     - ukończone 21 lat,
     - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
     - posiada wykształcenie co najmniej średnie,
     - cieszy się nienaganną opinią,
     - jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
     - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie
         popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
     - posiada prawo jazdy kat B.
     - ma uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
     - zna obsługę komputera oraz pakietów biurowych,
     - posiada trzyletni  staż pracy  (preferowane doświadczenie w służbach mundurowych np.Straż
         Gminna/Miejska, Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Straż Pożarna,).
znajomość przepisów prawa (w podstawowym zakresie) w szczególności:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o strażach gminnych j.t  (Dz. U.2013.1383, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  j.t  ( Dz.U.
    2013.1399, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym j.t  (Dz.U.2012.1137, z późn. zm.),
 
b. Wymagania dodatkowe:
- preferowany ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
- znajomość topografii miasta Gubin,
- znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
- umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji, umiejętność podporządkowania się szczególne
    dyscyplinie służbowej,
- odporność na stres,
- obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość,
- rzetelność, dokładność, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony przez  Komendanta Straży Miejskiej w Gubinie. Do obowiązków strażnika SM  będzie należało w szczególności:
- ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy  i ich otoczenia,
- kontrola prawidłowości oznakowania ulic i posesji, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
- podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności działania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości oraz prawidłowości prowadzonych prac remontowo – budowlanych,
- egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów na terenie Gubina,
- egzekwowanie należytego stanu sanitarno – higienicznego na terenie targowisk, trudniących się handlem okrężnym, obwoźnym i obnośnym,
- podejmowanie działań ograniczających zjawiska niszczenia środowiska naturalnego
z uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, kompleksów leśno – parkowych, zanieczyszczania wód i tworzenia tzw. dzikich wysypisk,
- egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z mocy ustaw oraz uchwał i zarządzeń organów samorządowych,
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom potrzebującym natychmiastowej pomocy lekarskiej,
- zawiadamianie Policji o przestępstwach i wykroczeniach, ściganie których nie należy do zakresu obowiązków ustawowych Straży Miejskiej,
- informowanie właściwych służb i instytucji o zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzi
oraz zabezpieczanie w miarę możliwości miejsc tych zdarzeń,
- przygotowanie pojazdu służbowego do eksploatacji, kierowanie pojazdem zgodnie
z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym,
- konwojowanie wartości pieniężnych i dokumentów dla potrzeb gminy,
- obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń przy wykorzystaniu monitoringu miejskiego  na terenie miasta Gubina.
2. Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych wynikających z Regulaminu Urzędu Miejskiego na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, konfliktu polityczno-militarnego i wojny.
3.Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r  o strażach  gminnych oraz poleceń  przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
1. Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Piastowskiej 24 w Gubinie, głównie praca patrolowa w terenie, stanowisko zlokalizowane na parterze budynku; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów); umowa na czas nieokreślony po przepracowaniu 12 miesięcy i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu po ukończeniu przeszkolenia podstawowego,
2. Zatrudnienie w miesiącu  lutym 2018r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

więcej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
1. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopia dowodu osobistego oraz prawa jazdy,
5. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. zaświadczenia o kursach, szkoleniach – potwierdzone przez    
    kandydata za zgodność z oryginałem),
7.dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata
   za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu),
8.kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy   
   kobiet),
9. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym przystąpienie do testów sprawnościowych,
10.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
     Publicznych,
11.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione      
     przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane zaświadczenie z Krajowego  
    Rejestru Karnego),
12.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-19 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty winne być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Gubinie",
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Centrum Informacyjnym   Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 lub drogą pocztową do dnia 19 stycznia 2018r.(decyduje data stempla pocztowego), oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 
1. Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego  o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
2.   Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rekrutacji.
3.  Wyłoniony kandydat zobowiązany będzie  poddać się szczegółowym badaniom lekarskim, ogólnym  i psychologicznym wynikającym z ustawy o strażach  gminnych – art. 24a (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 706).
4.  Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) rozszerzony o test sprawności fizycznej.  
 
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW
do Straży Miejskiej w Gubinie
 
(dotyczy kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudniani na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.)
 
I. Test sprawności fizycznej kandydatów do pracy w Straży Miejskiej w Gubinie
Tabela Nr 1 –  wymagania dla mężczyzn.
 
Lp. Ćwiczenia Jm. Oceny
3 4 5
1. Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem – czas 30 sekund ilość 19 24 29
2. Bieg na dystansie 1000 m
Zaliczenie – nie dłużej jednak niż 5min.
 
3. Bieg po kopercie sekunda 30,4 28,6 26,8
4. Bieg wahadłowy 10 x 10 sekunda 31,8 30,5 29,0
 
Tabela Nr 2 – wymagania dla kobiet.
 
Lp. Ćwiczenia Jm. Oceny
3 4 5
1. Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem – czas 30 sekund ilość 18 22 25
2. Bieg na dystansie 800 m. Zaliczenie – nie dłużej jednak niż  5 min.
3. Bieg po kopercie sekunda 31,5 30,0 28,5
4. Bieg wahadłowy 5 x 10 sekunda 16,0 15,0 14,0
 
II.  Formalne wymogi postępowania w trakcie przeprowadzania prób sprawnościowych:
 1. warunkiem przystąpienia przez kandydata do testu sprawnościowego jest przedstawienie
  przed rozpoczęciem ww. testu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego,
 2. test sprawności fizycznej prowadzony jest obowiązkowo pod nadzorem ratownika medycznego,
 3. kandydaci wykonują próby w ubiorze sportowym,
 4. kolejność prób należy prowadzić zgodnie z opisem,
 5. test jest jednakowy dla wszystkich zdających bez względu na posiadany wiek i obejmuje cztery próby testowe,
 6. rozpoczęcie prób należy poprzedzić kilkuminutowa rozgrzewka, którą kandydat przeprowadza pod kierunkiem egzaminatora, a w miarę potrzeb dodatkowo jeszcze indywidualnie,
 7. miejscem przeprowadzenia prób jest sala gimnastyczna / boisko sportowe.
III.   Opis prób sprawnościowych:
1.       Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem – czas 30 sek.
Na komendę „gotów" kandydat(ka) przyjmuje pozycję leżąc tyłem z rękami splecionymi
na karku, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kata prostego), w rozkroku, a stopy przytrzymywane przez współćwiczącego lub oparte o szczeble drabinki. Na komendę „ćwicz” wykonuje skłon wprzód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej. Oceniający głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia  zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami
i ramionami powierzchni materaca”, oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.
2.       Bieg na dystansie: 1000 m (mężczyźni), na 800 m (kobiety).
Bieg na dystansie 1000 m (mężczyźni), 800 m (kobiety) przeprowadza się na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków
i wzniesień terenowych), seriami (grupami) na czas, grupa nie powinna przekraczać 10 kandydatów(ek). Na komendę „Start” kandydaci(tki) rozpoczynają bieg. Czas mierzy się
z dokładnością do 0,01 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety przez ostatniego kandydata(kę).
3.       Bieg po kopercie
Bieg „po kopercie” przeprowadza się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3x5 m i środek prostokąta E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Na komendę „Start” kandydat(ka) rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem (po każdym przebiegnięciu krótszego odcinka - 3 m należy pokonać odcinek dłuższy, obiegając środkową chorągiewkę E), omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega się trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”„jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje jednokrotne powtórzenie próby. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy.
4.       Bieg wahadłowy (mężczyźni 10 x 10 m, kobiety 5 x 10 m).
Bieg wahadłowy przeprowadza się na odcinku 10 m oznaczonym dwiema „chorągiewkami”
o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Na komendę „Start” kandydat(ka) rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej „chorągiewki”, obiega ją, wraca do „chorągiewki” na linii startu, obiega ją i pokonuje trasę pięciokrotnie (mężczyźni) dwukrotnie (kobiety). Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Dubert Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Zygadło Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 15:39:03
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 15:43:19
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-02-06 08:44:21
Artykuł był wyświetlony: 727 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu