ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: XXXIV.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor do spraw gospodarki nieruchomościami

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Gubinie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

Data udostępnienia: 2017-12-06

Ogłoszono dnia: 2017-12-06 przez Joanna Orzechowska

Termin składania dokumentów: 2017-12-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: XXXIV.2017

Zlecający: Burmistrz Miasta Gubina

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2. nieposzlakowana opinia,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne       przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe,
6. co najmniej 3 letni staż  pracy, preferowane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
7. znajomość przepisów prawa (w podstawowym zakresie) w szczególności:
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego,
- prawo miejscowe dotyczące stanowiska pracy, w tym:
           - uchwała nr XVI/195/2008 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie zasad
              nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony  
            dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
            - uchwała nr VII.38.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad
             przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali
             mieszkalnych.
b. Wymagania dodatkowe:
1. dyspozycyjność,
2. umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
3. umiejętność obsługi komputera (program Word, Excel, poczta elektroniczna, umiejętność
      korzystania z zasobów internetowych)
4. odporność na stres,
5. gotowość podnoszenia kwalifikacji,
6. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. .prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości zabudowanych, wyznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz w trybie przetargu lokali i budynków mieszkalnych,
 2. prowadzenie postępowań związanych z najmem lokali garażowych oraz gruntów zabudowanych garażamilub przeznaczonych pod zabudowę garażami,
 3.  prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na terenach komunalnych,
 4.  prowadzenie postępowań związanych z oddaniem nieruchomości gminy w trwały zarząd,
 5.  podejmowanie czynności związanych z ustanawianiem służebności gruntowych oraz przesyłu na gminnych  nieruchomościach,
 6. fakturowanie należności z tytułu najmu lokali garażowych, najmu gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę garażami oraz najmu gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
 7. prowadzenie papierowej ewidencji przypisów i odpisów pozostałych opłat, niepodatkowych należności budżetowych i należności cywilno-prawnych, m.in. dotyczących zbycia i dokumentacji technicznej i ich przekazywanie do Wydziału Finansowego,
 8. sporządzanie rejestrów sprzedaży – faktury VAT,
 9. prowadzenie spraw związanych ze zmianą terminów zabudowy na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste,
 10. sporządzanie wykazów nieruchomości Gminy do opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
 11. przygotowywanie zarządzeń Burmistrza Miasta oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie stanowiska pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Piastowskiej 24 w Gubinie, stanowisko zlokalizowane na parterze budynku; stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów); praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 
Zatrudnienie z dniem 01.01.2018r.   

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

więcej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe ( potwierdzone
    przez kandydata za zgodność z oryginałem) .
3. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. zaświadczenia o kursach, szkoleniach - potwierdzone
    przez kandydata za zgodność z oryginałem).
4. List motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
5. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
    praw publicznych.
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-18 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty winne być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej".
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać bezpośrednio w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 lub drogą pocztową do dnia 18 grudnia 2017r.(decyduje data stempla pocztowego), oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Orzechowska Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Zygadło Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 16:19:38
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 16:19:45
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 15:25:10
Artykuł był wyświetlony: 536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu