ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: główny księgowy

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich

Data udostępnienia: 2017-09-07

Ogłoszono dnia: 2017-09-07 przez Bogusław Wypych

Termin składania dokumentów: 2017-09-18 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2017

Zlecający: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 5. wymagany 5 letni staż pracy w księgowości – preferowana praktyka w księgowości budżetowej,
 6. szeroka znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatków dochodowych, podatku VAT,
 7. umiejętność obsługi komputera (program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych)
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:
 • ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2016, poz.1817.),
 • ustawy o rachunkowości (j.t Dz.U z 2016, poz.1047),
 • prawo zamówień publicznych (j.t Dz.U z 2017, poz.1579)
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny  finansów publicznych (j.t. Dz.U z 2017, poz.1311)
 • oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
b. Wymagania dodatkowe:
 1. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności głównego księgowego,
 2. umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność działania, dokonywania analiz ekonomicznych i statystycznych,
 3. wysoka  kultura osobista,
 4. gotowość do podwyższania kwalifikacji
 5. dyspozycyjność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie bieżących spraw księgowości budżetowej z zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i o finansach publicznych,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym,
 4. opracowywanie regulaminów, procedur i zarządzeń w dziedzinie polityki rachunkowości,
 5. opracowywanie i przedkładanie projektu planu finansowego jednostki
 6. sporządzanie opisowej informacji o przebiegu realizacji planu finansowego jednostki,
 7. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 8. sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych,  opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostki i zgłaszanie  propozycji kierownikowi jednostki,
 9. prowadzenie windykacji należności cywilnoprawnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul.Szkolnej 1 w Gubinie; stanowisko zlokalizowane na parterze; stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6 %

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy (CV)
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 3. list motywacyjnych zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślnie,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełność zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dla kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-09-18 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty winne być złożone w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie”.
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać  w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gubinie, ul. Szkolnej 1 lub drogą pocztową (liczy się data doręczenia do adresata).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Bogusław Wypych Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusław Wypych Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 14:08:07
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 14:14:29
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 10:53:56
Artykuł był wyświetlony: 770 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu