ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GUBINIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 13:41:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gubinie jest: Burmistrz Miasta Gubina, ul.Piastowska 24, 66-620 Gubin.
2. Na mocy art..37 ust.1 lita) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego  imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gubinie.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Gubinie  za pomocą adresu .

3.    Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Gubina - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Gubinie;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Gubin o statusie miejskim;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt.4.

6.    Administrator może przekazać /powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są:
  1. przepisy prawa (odbiorcami danych mogą być podmioty wykonujące  zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych umowy podpisane z gminą Gubin o statusie miejskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Gubina.
 
7. Dane osobowe przetwarzane przez Burmistrza Miasta Gubina przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1893r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w ty,m Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub kierując korespondencję droga elektroniczną na adres:
9.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gubinie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul.Stawki 2
00-193 Warszawa
 
11.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 13:41:20
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 13:41:24
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 13:41:24
Artykuł był wyświetlony: 15 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 42/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-15 13:40:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Włodarczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 13:40:03
Wprowadził informację do BIP: Natalia Włodarczyk Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 13:44:16
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Włodarczyk Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 13:44:15
Artykuł był wyświetlony: 116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wykaz nr 38/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-14 13:44:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Ireneusz Korzeniewski Data wytworzenia informacji: 2018-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ireneusz Korzeniewski Data wprowadzenia do BIP 2018-05-14 13:44:21
Wprowadził informację do BIP: Natalia Włodarczyk Data udostępnienia informacji: 2018-05-14 13:47:00
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Włodarczyk Data ostatniej zmiany: 2018-05-14 13:47:00
Artykuł był wyświetlony: 122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 41/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-14 13:30:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Włodarczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-14 13:30:24
Wprowadził informację do BIP: Natalia Włodarczyk Data udostępnienia informacji: 2018-05-14 13:31:37
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Włodarczyk Data ostatniej zmiany: 2018-05-14 13:36:15
Artykuł był wyświetlony: 161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz 37/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-10 11:18:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Banach Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Banach Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 11:18:34
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Banach Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 11:20:24
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Banach Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 11:20:24
Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 39/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-10 11:12:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Agniszka Banach Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Banach Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 11:12:33
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Banach Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 11:15:01
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Banach Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 11:15:01
Artykuł był wyświetlony: 204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 40/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-10 11:11:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Włodarczyk Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 11:11:32
Wprowadził informację do BIP: Natalia Włodarczyk Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 11:14:55
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Włodarczyk Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 11:14:55
Artykuł był wyświetlony: 172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o pomocy publicznej za 2018 r. na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I kwartał 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-02 13:22:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Centkowska Bąk Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Smiejan Data wprowadzenia do BIP 2018-05-02 13:22:23
Wprowadził informację do BIP: Edyta Ponikiewska Data udostępnienia informacji: 2018-05-02 13:23:49
Osoba, która zmieniła informację: Edyta Ponikiewska Data ostatniej zmiany: 2018-05-02 13:29:02
Artykuł był wyświetlony: 156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Karta typu A 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-20 14:13:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Kinga Gut Data wytworzenia informacji: 2018-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Gut Data wprowadzenia do BIP 2018-04-20 14:13:38
Wprowadził informację do BIP: Kinga Gut Data udostępnienia informacji: 2018-04-20 14:18:05
Osoba, która zmieniła informację: Kinga Gut Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 14:18:05
Artykuł był wyświetlony: 475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Burmistrza Miasta Gubina o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie linii galwanicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanej na działkach 303 i 304 w Gubinie obręb 10 w województwie lubuskim”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 15:03:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Kinga Gut Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Gut Data wprowadzenia do BIP 2018-04-19 15:03:39
Wprowadził informację do BIP: Kinga Gut Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 15:08:47
Osoba, która zmieniła informację: Kinga Gut Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 10:55:26
Artykuł był wyświetlony: 301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu