ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Wakacje dla Seniora"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-28 14:41:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferta jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadanai publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niz 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 14:41:19
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 14:42:09
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 14:42:09
Artykuł był wyświetlony: 28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2016 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-28 08:30:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Smiejan Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Smiejan Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 08:30:06
Wprowadził informację do BIP: Edyta Ponikiewska Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 09:21:13
Osoba, która zmieniła informację: Edyta Ponikiewska Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 10:01:09
Artykuł był wyświetlony: 20 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-27 15:59:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w §1, §2, §5, §10 Rozporządzeni aMinistra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek z dnia 27 października 2009r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2. Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie;
 
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;
 
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c;
 
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończeni studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
 
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;
 
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.168 z późn. zm.);
 
j) w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r. - oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U z 2016r. poz. 1721 z późn.zm.);
 
k) w przypadku nauczyciela - oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 
l) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 
m) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.);
 
n) w przypadku osoby nie będącej nauczycielem - oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922).
 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie" w terminie do 12 maja 2017r. do godz. 15.00  w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul.Piastowska 26.
 
4. O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty doUrzędu Miejskiego w Gubinie.
 
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gubina.
 
6. O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie oraz telefonicznie - w przypadku podania przez kandydata numeru telefonu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2017-04-27 15:59:32
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2017-04-27 16:29:56
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2017-04-27 16:29:56
Artykuł był wyświetlony: 54 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-27 16:12:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Gubinie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w §1, §2, §5, §10 Rozporządzeni aMinistra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek z dnia 27 października 2009r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2. Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie;
 
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;
 
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c;
 
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończeni studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
 
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;
 
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.168 z późn. zm.);
 
j) w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r. - oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U z 2016r. poz. 1721 z późn.zm.);
 
k) w przypadku nauczyciela - oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 
l) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 
m) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.);
 
n) w przypadku osoby nie będącej nauczycielem - oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922).
 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie" w terminie do 12 maja 2017r. do godz. 15.00  w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul.Piastowska 26.
 
4. O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty doUrzędu Miejskiego w Gubinie.
 
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gubina.
 
6. O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie oraz telefonicznie - w przypadku podania przez kandydata numeru telefonu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2017-04-27 16:12:48
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2017-04-27 16:29:56
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2017-04-27 16:29:56
Artykuł był wyświetlony: 54 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-27 16:18:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w §1, §2, §5, §10 Rozporządzeni aMinistra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek z dnia 27 października 2009r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2. Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  Przedszkola Miejskiego Nr 1w Gubinie;
 
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;
 
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c;
 
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończeni studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
 
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;
 
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.168 z późn. zm.);
 
j) w przypadku nauczyciela - oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 
k) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 
l) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.);
 
m) w przypadku osoby nie będącej nauczycielem - oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922).
 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie" w terminie do 12 maja 2017r. do godz. 15.00  w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul.Piastowska 26.
 
4. O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty doUrzędu Miejskiego w Gubinie.
 
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gubina.
 
6. O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie oraz telefonicznie - w przypadku podania przez kandydata numeru telefonu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2017-04-27 16:18:29
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2017-04-27 16:29:49
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2017-04-27 16:29:49
Artykuł był wyświetlony: 41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gubinie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-27 16:22:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gubinie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w §1, §2, §5, §10 Rozporządzeni aMinistra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek z dnia 27 października 2009r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2. Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  Przedszkola Miejskiego Nr 2w Gubinie;
 
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;
 
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c;
 
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończeni studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
 
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;
 
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.168 z późn. zm.);
 
j) w przypadku nauczyciela - oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 
k) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 
l) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.);
 
m) w przypadku osoby nie będącej nauczycielem - oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922).
 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gubinie" w terminie do 12 maja 2017r. do godz. 15.00  w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul.Piastowska 26.
 
4. O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty doUrzędu Miejskiego w Gubinie.
 
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gubina.
 
6. O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie oraz telefonicznie - w przypadku podania przez kandydata numeru telefonu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2017-04-27 16:22:50
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2017-04-27 16:29:49
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2017-04-27 16:29:49
Artykuł był wyświetlony: 43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Gubinie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-27 16:27:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Gubinie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w §1, §2, §5, §10 Rozporządzeni aMinistra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek z dnia 27 października 2009r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

2. Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Gubinie;
 
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;
 
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c;
 
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończeni studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 
 
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub postępowanie dyscyplinarne;
 
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.168 z późn. zm.);
 
j) w przypadku nauczyciela - oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 
k) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
 
l) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.);
 
m) w przypadku osoby nie będącej nauczycielem - oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922).
 
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Gubinie" w terminie do 12 maja 2017r. do godz. 15.00  w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul.Piastowska 26.
 
4. O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty doUrzędu Miejskiego w Gubinie.
 
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Gubina.
 
6. O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie oraz telefonicznie - w przypadku podania przez kandydata numeru telefonu.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2017-04-27 16:27:45
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2017-04-27 16:29:49
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2017-04-27 16:29:49
Artykuł był wyświetlony: 42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania za I kwartał 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-27 14:34:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Smiejan Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Smiejan Data wprowadzenia do BIP 2017-04-27 14:34:44
Wprowadził informację do BIP: Edyta Ponikiewska Data udostępnienia informacji: 2017-04-27 14:44:57
Osoba, która zmieniła informację: Edyta Ponikiewska Data ostatniej zmiany: 2017-04-27 14:44:57
Artykuł był wyświetlony: 28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wykaz nr 38/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-27 12:33:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-04-27 12:33:05
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Kuchta Data udostępnienia informacji: 2017-04-27 12:33:54
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Kuchta Data ostatniej zmiany: 2017-04-27 12:33:54
Artykuł był wyświetlony: 46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wykaz nr 37/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-27 12:30:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Włodarczyk Data wytworzenia informacji: 2017-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Włodarczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-04-27 12:30:04
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Kuchta Data udostępnienia informacji: 2017-04-27 12:30:57
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Kuchta Data ostatniej zmiany: 2017-04-27 12:30:57
Artykuł był wyświetlony: 36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu