ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GUBINIE 423
Statut Gminy 5006
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 3914
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 13510
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 63740
Wydział Komunalny i Inwestycji 13752
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 12598
Wydział Europejski 8496
Urząd Stanu Cywilnego 27461
Pełnomocnik ds. Uzależnień 11229
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 8416
Straż Miejska 12274
Gubińska Rada Seniorów 6627
Rada Miejska 7118
Młodzieżowa Rada Miasta 4348
kadencja 2015/2016 950
kadencja 2016/2017 1168
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 20208
Przedszkole Miejskie nr 1 645
Informacje podstawowe 10136
Kierownictwo 4984
Przedmiot działalności 5092
Przedszkole Miejskie nr 2 649
Informacje podstawowe 13285
Kierownictwo 4562
Przedmiot działalności 4633
Przedszkole Miejskie nr 3 685
Informacje podstawowe 10120
Kierownictwo 4907
Przedmiot działalności 5229
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 6453
Informacje podstawowe 5164
Kierownictwo 5346
Szkoła Podstawowa nr 2 1443
Informacje podstawowe 11788
Kierownictwo 5108
Przedmiot działalności 4968
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 10188
Kierownictwo 4912
Przedmiot działalności 4965
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7126
Informacje podstawowe 4012
Kierownictwo 4775
Przedmiot działalności 5208
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 3815
Gminne osoby prawne 18280
Gubiński Dom Kultury 1033
Informacje podstawowe 10885
Kierownictwo 5449
Przedmiot działalności 5718
Biblioteka Miejska 2048
Informacje podstawowe 10319
Kierownictwo 5295
Przedmiot działalności 5552
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 11474
Gubiński Dom Kultury 4226
Miejska Biblioteka Publiczna 4383
Inne jednostki organizacyjne gminy 21461
Miejski Ośrodek Sportu 2570
Informacje podstawowe 11199
Kierownictwo 5358
Przedmiot działalności 5165
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7411
Informacje podstawowe 15651
Kierownictwo 6336
Przedmiot działalności 5818
Warsztaty Terapii Zajęciowej 6409
Informacje podstawowe 3714
Kierownictwo 3811
Przedmiot działalności 3214
Spółki z udziałem gminy 16029
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1852
Informacje podstawowe 12801
Organy spółki 7611
Przedmiot działalności 5345
Struktura własnościowa 5012
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 588
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5723
Informacje podstawowe 5785
Organy społki 6306
Przedmiot działalności 5002
Struktura własnościowa 4976
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 532
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 351
Informacje podstawowe 598
Organy spółki 642
Przedmiot działalności 554
Struktura własnościowa 591
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 335
Informacje podstawowe 629
Organy spółki 604
Przedmiot działalności 679
Struktura wlasnościowa 582
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 349
Informacje podstawowe 539
Organy spółki 538
Przedmiot działalności 548
Struktura włsanościowa 495
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 641
Informacje podstawowe 667
Organy spółki 614
Przedmiot działalności 673
Struktura wlasnościowa 698
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 469
Konsultacje społeczne 2030
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 16567
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 5139
Pożytek publiczny 7165
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 6230
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 7019
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 30351
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 28850
wzory dokumentów 7769
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 16799
Ochrona środowiska 15433
Usuwanie azbestu 1806
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 3573
Ogłoszenia 9177
Komunikaty 11650
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 25394
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4468
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 5308
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6067
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 20592
postanowienia 12997
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 9443
analizy porealizacyjne 2325
Program ochrony środowiska 9035
Ochrona przyrody 3921
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3931
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2187
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5890
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 1884
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 133
Gospodarka odpadami komunalnymi 10210
Rejestr działalności regulowanej 15559
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 112
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 100531
Ogłoszenia o naborze 140113
Postępowania w toku 76367
Wyniki naboru 115031
Zamówienia publiczne 311955
Aktualne ogłoszenia 360880
W toku 304290
Archiwum 302456
Wyniki innych postępowań 210335
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1266
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 117719
Oferty inwestycyjne 11928
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 130380
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 1403
Majątek miasta 14578
Budżet 6456
Budżet na 2006r. 6694
Budżet na 2007r. 4426
Budżet na 2008r. 4286
Budżet na 2009r. 4372
Budżet na 2010r. 4223
Budżet na 2011r. 4167
Budżet na 2012r. 3247
Budżet na 2013r. 2901
Budżet na 2014r. 2112
Budżet na 2015 r. 47
Budżet na 2016 r. 49
Budżet na 2017 r. 50
Budżet na 2018 r. 122
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 4025
rok 2009 4079
rok 2010 3439
rok 2011 5493
rok 2012 2444
rok 2013 5729
rok 2014 5049
rok 2015 3900
rok 2016 2411
rok 2017 1369
rok 2018 105
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 24340
Informacje o wykonaniu budżetu 3317
rok 2007 3902
rok 2008 8145
rok 2009 2493
Informacja o stanie mienia komunalnego 3696
na dzień 31 grudnia 2012r. 2569
na dzień 31 grudnia 2011r. 2859
na dzień 31 grudnia 2010r. 3672
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3298
na dzień 30 września 2008r. 3912
na dzień 30 września 2007r. 3950
na dzień 30 września 2006r. 3747
na dzień 30 września 2005r. 3893
na dzień 31 grudnia 2013r. 1613
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1509
na dzień 31 grudnia 2015 r. 977
na dzień 31 grudnia 2016 r. 44
na dzień 31 grudnia 2017 r. 121
Akty prawne (do 2013r.) 31298
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 7277
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 8639
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 5021
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 6035
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 6623
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3755
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4619
styczeń 2006r. 4853
luty 2006 4627
marzec 2006 4541
kwiecień 2006 4382
maj 2006 4481
czerwiec 2006 4320
lipiec 2006 4281
sierpień 2006 4315
wrzesień 2006 4301
październik 2006 4328
listopad 2006 4894
grudzień 2006 3995
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4323
styczeń 2007 4262
luty 2007 4190
marzec 2007 4641
kwiecień 2007 4504
maj 2007 4068
czerwiec 2007 4247
lipiec 2007 4033
sierpień 2007 4420
wrzesień 2007 4030
październik 2007 3961
listopad 2007 3825
grudzień 2007 4148
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3757
styczeń 2008 4090
luty 2008 3986
marzec 2008 4001
kwiecień 2008 3947
maj 2008 3878
czerwiec 2008 3915
lipiec 2008 4108
sierpień 2008 4077
wrzesień 2008 3897
październik 2008 3943
listopad 2008 3839
grudzień 2008 3834
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3578
styczeń 2009 4058
luty 2009 3775
marzec 2009 4578
kwiecień 2009 3691
maj 2009 4244
czerwiec 2009 4119
lipiec 2009 3204
sierpień 2009 3689
wrzesień 2009 4019
październik 2009 3959
listopad 2009 3888
grudzień 2009 3883
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2650
styczeń 2010 3856
luty 2010 4247
marzec 2010 3942
kwiecień 2010 3551
maj 2010 4224
czerwiec 2010 4035
lipiec 2010 3776
sierpień 2010 4167
wrzesień 2010 3484
październik 2010 3560
listopad 2010 3405
grudzień 2010 6953
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2788
styczeń 2011 5158
luty 2011 4735
marzec 2011 4660
kwiecień 2011 3799
maj 2011 4458
czerwiec 2011 3903
lipiec 2011 3356
sierpień 2011 3479
wrzesień 2011 3696
październik 2011 3781
listopad 2011 4315
grudzień 2011 3378
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2813
styczeń 2012 3585
luty 2012 3103
marzec 2012 3390
kwiecień 2012 3025
maj 2012 2977
czerwiec 2012 3138
lipiec 2012 3001
sierpień 2012 3288
wrzesień 2012 4896
październik 2012 7927
listopad 2012 5430
grudzień 2012 6414
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2372
styczeń 2013 7181
luty 2013 5968
marzec 2013 3370
kwiecień 2013 3631
maj 2013 3293
czerwiec 2013 6497
lipiec 2013 3382
sierpień 2013 4337
wrzesień 2013 4456
październik 2013 4107
listopad 2013 3929
grudzień 2013 4095
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5239
styczeń 2006 4968
luty 2006 4709
marzec 2006 4817
kwiecień 2006 4732
maj 2006 4477
czerwiec 2006 4560
wrzesień 2006 6442
październik 2006 4429
listopad 2006 4375
grudzień 2006 4917
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4551
styczeń 2007 4199
luty 2007 4291
marzec 2007 4369
kwiecień 2007 4010
maj 2007 4338
czerwiec 2007 4160
sierpień 2007 3960
wrzesień 2007 4497
październik 2007 4305
listopad 2007 4214
grudzień 2007 4560
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4167
luty 2008 4468
marzec 2008 4278
kwiecień 2008 4003
maj 2008 4057
czerwiec 2008 3847
sierpień 2008 3882
październik 2008 4112
listopad 2008 6901
grudzień 2008 4509
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3932
styczeń 2009 3915
luty 2009 4253
marzec 2009 4200
kwiecień 2009 3864
maj 2009 3976
czerwiec 2009 3866
sierpień 2009 5285
wrzesień 2009 2881
październik 2009 3843
listopad 2009 3647
grudzień 2009 3807
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3507
styczeń 2010 3634
luty 2010 3724
kwiecień 2010 4803
maj 2010 3615
24 czerwca 2010 3790
28 czerwca 2010 3347
sierpień 2010 3190
10 września 2010 4314
24 września 2010r. 5123
15 października 2010 3619
10 listopada 2010 4360
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4860
rok 2010 2521
30 listopada 2010 r. 3389
6 grudnia 2010 r. 3999
21 grudnia 2010 3504
28 grudnia 2010 4679
rok 2011 4473
13 stycznia 2011r. 3529
24 lutego 2011r. 3786
24 marca 2011 r. 3764
5 kwietnia 2011 r. 5495
12 maja 2011r. 17662
30 czerwca 2011r. 15017
11 sierpnia 2011r. 5082
31 sierpnia 2011r. 2947
23 września 2011r. 2926
7 października 2011r. 2925
27 października 2011r. 3362
30 listopada 2011r. 3177
8 grudnia 2011r. 2915
20 grudnia 2011r. 3490
29 grudnia 2011r. 3323
rok 2012 2555
26 stycznia 2012 2945
29 lutego 2012r. 2719
28 marca 2012r. 3701
10 maja 2012 r. 3320
28 czerwca 2012 r. 3733
26 lipca 2012 r. 2643
28 września 2012 r. 3504
19 października 2012 r. 3040
15 listopada 6287
23 listopada 3359
29 listopada 6739
28 grudnia 7828
rok 2013 3785
12 lutego 2966
28 marca 4108
25 kwietnia 2501
29 maja 2406
27 czerwca 2468
13 sierpnia 2886
26 września 4488
31 października 4156
27 listopada 2966
12 grudnia 3249
30 grudnia 4624
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12429
rok 2006 5447
rok 2007 6644
rok 2008 5837
rok 2009 5265
rok 2010 5739
Sprawozdania z wykonania budżetu 6199
Sprawozdanie za 2005r. 3303
Sprawozdanie za 2006r. 3190
Sprawozdanie za 2007r. 3364
Sprawozdanie za 2008r. 3296
Sprawozdanie za 2009r. 3301
Sprawozdanie za 2010r. 3986
Sprawozdanie za 2011r. 1994
sprawozdania kwartalne 2660
sprawozdania półroczne 2523
sprawozdanie roczne 4952
Sprawozdanie za 2012r. 2309
sprawozdania kwartalne 7772
sprawozdania półroczne 2749
sprawozdanie roczne 2710
Sprawozdania za 2013r. 2059
Sprawozdania kwartalne 5339
Sprawozdania półroczne 2497
Sprawozdania roczne 2250
Sprawozdania za 2014r. 1183
Sprawozdania kwartalne 3642
Sprawozdania półroczne 1967
Sprawozdania roczne 1758
Sprawozdanie za 2015r. 922
Sprawozdania kwartalne 2888
Sprawozdania półroczne 862
Sprawozdania roczne 1206
Sprawozdania za 2016 r. 683
Sprawozdania kwartalne 2418
Sprawozdania półroczne 727
Sprawozdania roczne 1166
Sprawozdania za 2017 r. 420
Sprawozdania kwartalne 1102
Sprawozdania półroczne 757
Sprawozdania roczne 353
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 3800
rok 2014 1645
rok 2015 5532
rok 2016 2163
rok 2017 1747
rok 2018 233
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1403
rok 2010 6790
rok 2011 9914
rok 2012 12246
rok 2013 6605
rok 2014 9306
Architektura 15285
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 9146
Planowanie przestrzenne - plany 23396
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 20336
Studium uwarunkowań 22013
Rewitalizacja 5004
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 392234
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1848
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 287872
Dzienniki Ustaw 2115
Monitory Polskie 2118
Dzienniki Urzędowe 1983
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2169
Kontrole zewnętrzne 93
rok 2015 4307
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 2114
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 1265
Wojewoda Lubuski 1817
Regionala Izba Obrachunkowa 1807
rok 2016 367
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 372
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 430
rok 2017 486
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 400
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 558
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 369
Lubuski Urząd Wojewódzki 321
Co i jak w urzędzie 249807
Wydziały 89715
Sprawy 128898
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3661
oświadczenia majątkowe do roku 2012 24242
Radni 1245
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8899
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5322
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4751
Oświadczenia za rok 2007 5405
Oświadczenia za rok 2006 4776
Oświadczenia za rok 2008 4808
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4859
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4741
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4539
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4309
Oświadczenia za rok 2005 23727
Oświadczenia za rok 2002 26808
Oświadczenia za rok 2004 23990
Oświadczenia za rok 2003 24446
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 5172
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2506
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8761
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4608
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6428
Oświadczenia za rok 2009 5606
dodatkowe oświadczenia 3198
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4791
Oświadczenia za rok 2005 26495
Oświadczenia majątkowe za 2006 5253
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5288
Oświadczenia za 2004r. 26639
Oświadczenia za rok 2003r. 26544
Oświdczenia za rok 2002 25320
Pracownicy Urzędu Miejskiego 314
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8117
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5876
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 4072
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6787
Oświadczenia za 2009 rok 5484
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1498
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3722
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3468
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4818
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4385
Oświadczenia za rok 2007 5514
Oświadczenia za rok 2006 24514
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4991
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 4163
Oświadczenia za rok 2005 19702
Oświadczenia za rok 2004 20597
Oświadczenia za rok 2003 18378
Oświadczenia za 2002r. 20842
Petycje 3446
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 2301
Sposób realizacji petycji 1468
Ogłoszenia o przetargach 156255
Rozstrzygnięte 42982
Unieważnione 35340
Zgromadzenia publiczne 4483
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 414
Udostępnianie informacji publicznej 2342
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2012
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 133691
Informacja dla osób niesłyszących 8318
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 9
Elektroniczna skrzynka podawcza 13598
Informacje o biuletynie 13677
Redakcja serwisu 5352

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13279
Instrukcja 11911
O biuletynie 10884
Zespół redakcyjny 12634
Statystyki 7599
Rejestr zmian 908313
Mapa biuletynu 6231
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu